Algemene voorwaarden

  1. Inleiding

Contactgegevens

  • Praktijk Manon
    • www.manondegroot.nl
    • Kamer van Koophandel: 74356836
    • praktijkmanondegroot@gmail.com
    • 06 – 43 89 79 79

1.1 Voor de leesbaarheid heb ik besloten om alles in de tegenwoordige tijd en in de ‘ik-vorm’ te verwoorden. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat, wordt Praktijk Manon bedoeld.

hragprheaguphrgauaiphrgupahgphgapurghrupahgrupgrhapgruhgauagphruphgruprhggpuahgaurguhaprgahgrauph

2. Deelname Therapeutisch of coaching traject

2.1 Om je in te schrijven voor een traject dien je te mailen naar praktijkmanondegroot@gmail.com. Van mij ontvang je de nodige informatie voor een kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek is ten alle tijden vrijblijvend en daarom ook gratis.

2.2 Na wederzijds akkoord stellen we een intake formulier op, waarna we afspraken kunnen maken en inplannen voor het verloop van het traject.

2.3 Na het akkoord dient in acht genomen te worden dat ik vanuit mijn ervaring, opleiding, kennis en vaardigheden handel. Ik begeleid je tijdens jouw persoonlijke proces. Voor jouw eigen proces ben jij ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Ik zet mij in om mijn werk zo goed mogelijk uit te voeren en jou te begeleiden, maar of het een succes wordt ligt ook voor een stuk bij jouzelf en jouw eigen verantwoordelijkheid, hier kan ik niet aansprakelijk voor worden gesteld. Natuurlijk sta ik binnen de grenzen die ik bied in mijn praktijk, altijd klaar om jouw proces in goede banen te leiden.

ghriwaogphaigharpghraphruaghuaprhgrapuhgrapuhgrapugharugharuphgaruhgapurhruaphgr

3. Betaling

3.1 De factuur van een sessie wordt naar jouw e-mailadres verzonden. Het bedrag op de factuur dient in een keer worden overgemaakt via bankoverschrijving naar het rekeningnummer vermeld op de factuur, onder vermelding van factuurnummer en klantnummer. Het bedrag wat staat vermeld op de factuur dient binnen de betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan.

3.2 Na de betalingstermijn van 14 dagen zal ik een herinnering versturen. Indien na 14 dagen na de herinnering nog geen bankoverschrijving heeft plaatsgevonden, heb ik het recht om sessies uit te stellen tot dat de betreffende termijn(en) zijn betaald. Na betaling kan er gekeken worden naar een nieuwe mogelijkheid voor een afspraak. Ik kan je niet verzekeren dat er gelijk plek is om de sessie in te halen.

3.3 Acties, aanbiedingen of eerdere aangeboden prijzen via offertes, gelden niet per definitie voor overeenkomsten in de toekomst.

gawhguiparhgpraehgirpahgrpahrgapurgahurghapuhragurpgaharghurghuprgaghpraguhagrphragrghu

4. Verzetten of annuleren afspraak

4.1 Mocht je een afspraak willen annuleren of verzetten, dien je dit maximaal 24 uur voor de geplande afspraak, schriftelijk per mail aan mij door te geven. Meld je je voor deze tijd af, dan worden de kosten niet in rekening gebracht. Valt de afmelding toch binnen de 24 uur of ben je niet aanwezig op de geplande afspraak, worden de kosten hiervan in rekening gebracht en ben je verplicht deze te betalen.

greahiogprheagurpahegprahurupahgraurghgrapuhrgpgruahrghrpuahrgurghgruaphrgrgahpaguhagpagh

5. Intelectueel eigendom en gebruik materialen

5.1 Het is niet toegestaan om de inhoud van trajecten en programma’s te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk (e-mail is hierbij ook schriftelijk) toestemming heb gegeven.

5.2 Het is niet toegestaan om opgedane kennis in mijn praktijk, commercieel door te verkopen of zelf te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven.

hewaghregphraeighragraphgarhgwighapughreiapgreiaguhreapghraiphguighreaguhreiaughrauighrapagh

6. Klachten, geschillen en afmelding

6.1 In eerste instantie handel ik naar het best haalbare voor jouw persoonlijk proces. Dit kan ook betekenen dat jouw proces beter kan worden belopen bij een van mijn collega’s. In dit geval spreken we hier open over en zal ik jou een verwijzing kunnen aanbieden naar een andere collega.

6.2 Mocht je om een andere reden ontevreden zijn, dan hoor ik dit graag. Dan kunnen we het hier samen over hebben, door een gesprek kunnen we er vaak toch uitkomen. We proberen het eerst onderling op te lossen. Wanneer dit niet lukt, is het vrij om zelf een klacht in te dienen.

6.3 Mocht je niet verder willen gaan met het traject of met de cursus, dan ga ik graag een afsluitend gesprek met je aan. Zo kunnen we het er nog even over hebben, dan kunnen we er samen van leren. Ook hierin geldt de plicht om de eventueel geplande afspraken 24 uur van te voren te annuleren.

6.4 De NVKT (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie) voldoet aan de eisen die door de overheid zijn gesteld in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Via de koepelorganisatie NVAZ is de NVKT aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtenfunctionaris en landelijk erkende Geschillencommissie. Meer informatie hierover vind je op de site van Overheid en NVKT.

ghaphgraipghraiehwoghwagpoihraighraihgrapighpahgiraphoraeghieaohgoaeighrioaghroeapghioreapghiaoehgpae

7. Kwaliteit en geheimhouding

7.1 Kwaliteit waarborgen vind ik erg belangrijk. Hiervoor ben ik afgestudeerd als Kunstzinnig Therapeut, in de richting beeldend (Bachelor of Arts) aan de Hogeschool te Leiden. Ook zal ik mij in de nabije toekomst inschrijven bij de Nederlandse beroepsvereniging voor Kunstzinnige Therapie, de NVKT. Mijn inschrijving betekent dat ik regelmatig bij-/nascholingen volg, deelneem aan intervisie en voldoe aan de eisen van de NVKT.

7.2 Ik zal ten alle tijden jouw privacy waarborgen. Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht en dit betekent dat ik vertrouwelijk om ga met alles wat je mij vertelt. Je kan mij alles vertellen. De geheimhouding houdt in dat ik alleen gegevens kan verstrekken aan derden, met jouw toestemming; dit geldt bijvoorbeeld voor huisartsen of verdere familie buiten ouders en vertegenwoordigers.

7.3 Door deel te nemen aan het traject of een programma geef je toestemming tot het behandelen en het opstellen van een dossier betreffende de cliënt. Ouders en vertegenwoordigers mogen dit dossier altijd opvragen om in te zien. Derden moeten hier schriftelijk toestemming voor vragen.

7.4 Echter in noodsituaties ben ik bevoegd om de geheimhoudingsplicht te verbreken. Dit is bijvoorbeeld wanneer er gevaar dreigt.

gragprhagirahgiraphrighpaighrapghraighraighrapihrapigharigahaprihgraiphgarihgaprihgpiarhgrihgpaighapihgiaghrp

8. Privacy waarborging

8.1 Privacy van persoonsgegevens en dossier vind ik belangrijk. Deze gegevens zijn in een beschermde omgeving en gebruik ik alleen in het kader van mijn dienstverlening.

8.2 Ik houd mij aan de wet van Bescherming Persoonsgegevens en AVG.

8.3 Persoonsgegevens en het dossier mag ik wettelijk gezien tot 5 jaar na afronding van het traject bewaren, en hierna zullen ze vernietigd worden. Een uitzondering is wanneer ik schriftelijk toestemming heb gevraagd voor het bewaren, bijvoorbeeld ter workshop of les materiaal.

gruahprhguprahraphgruapghrhgruhgpruaharuhgruaghpggahuprhrauhggruhpaguhraughraughurghapghu

9. Aansprakelijkheid

9.1 Ik stel mij niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens activiteiten van mijn praktijk. Je blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor je eigen gemaakte keuzes.